RICOH

34.00 
48.00 
18.50 
53.00 
17.36 
23.56 
29.00 
108.00  34.00 
54.40 
54.40 
54.40 
54.40