RICOH

24.72 
48.00 
58.20 
53.00 
17.36 
23.56 
29.00 
54.40 
54.40 
54.40 
54.40 
25.90