RICOH

32.00 
22.00 
23.00 
24.39 
22.00 
18.45 
49.40 
22.50 
30.00 
86.00 
92.80 
92.80